Home Kiến thức Tổng hợp quy định hóa đơn điện tử theo Thông tư 78,...

Tổng hợp quy định hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123 & 119 mới nhất

63208
quy dinh hoa don dien tu moi nhat

Cùng tìm hiểu chi tiết các quy định hóa đơn điện tử mới nhất, các điểm đáng lưu ý tại Thông tư 78/2021 và 14 văn bản về hóa đơn, chứng từ hết hiệu lực. Ngày 17/9/2021 bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ. 

quy dinh hoa don dien tu moi nhat

Để tăng tính chủ động cho kế toán và doanh nghiệp trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, MISA sẽ chỉ ra một số điểm khác nhau tại quy định về lập hóa đơn điện tử như số hóa đơn, thời điểm ký số, bảng kê, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,… Cùng với đó là cập nhật những nội thông, thông tin, quy định mới về hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

1. Quy định hóa đơn điện tử mới nhất [Update thông tư 78/2021/TT-BTC]

Ngày 28/10/2021 Tổng Cục Thuế ban hành công văn 4144/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện từ, chứng từ.

quy dinh hoa don dien tu thong tu 78

Ngày 17/9/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của CP quy định về hóa đơn và chứng từ. Tính từ trước đến nay thì đây là quy định mới nhất về hóa đơn điện tử.

1.1. Quy định mới về hóa đơn điện tử  – Thông tư 78/2021/TT-BTC

Các quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn điện tử, cụ thể các nội dung mới như sau:

STT Nội dung mới tại Thông tư 78/2021
1. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
2. Mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử
3. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử
4. Ký hiệu hóa đơn điện tử
5. Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
6. Áp dụng hóa đơn điện tử với một số trường hợp khác
7. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
8. Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ ngày 1/7/2022. 

1.2. 6 điều đánh lưu ý về Thông tư 78/2021/TT-BTC hóa đơn điện tử 

thong-tu-78-hoa-don-dien-tu

Dưới đây là tổng hợp các nội dung quan trọng tại Thông tư 78 về hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

1. Được ủy nhiệm cho bên thứ 3 lập hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác là người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Bên thứ ba cụ thể là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Giải thích ký hiệu mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021 quy định cụ thể về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử. Trước đây, thông tư 68/2019/TT-BTC không có quy định về hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia. Nhưng trong thông tư 78 mới đã bổ sung hướng dẫn về 2 loại hóa đơn này.

>> Xem thêm tại: Quy định về mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử

3. Quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với riêng dịch vụ ngân hàng

Trước đây, Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/20218 không có quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng.

Theo quy đinh mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ. Ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ có xác nhận từ hai bên, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng.

4. Hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót và quy định xử lý

Tại thông tư 78/2021/TT-BTC có hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót các trường hợp: Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế.

>> Xem chi tiết tại: 6 điểm mới nhất tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hóa đơn điện tử

5. Quy định hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền 

6. Các văn bản về hóa đơn, chứng từ sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7/2022

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần phải nắm rõ các quy định hóa đơn điện tử trước đó mà Chính phủ đã ban hành tại Nghị định 123 và Nghị định 119. Dưới đây là so sánh quy định về hóa đơn điện tử từ các Nghị định và Thông tư này.

1.3 14 văn bản pháp luật và chứng từ về hóa đơn hết hiệu lực 

van ban hoa don chung tu het hieu luc

STT Văn bản pháp luật  Quy định về hóa đơn, chứng từ
1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2 Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.
4 Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
5 Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
6 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
7 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
8 Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
9 Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
10 Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.
11 Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
12 Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).
13 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.
14 Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.

2. So sánh quy định hóa đơn điện tử tại Nghị định 123 & Nghị định 119

Tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định:

“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 19/10/2020, Chính phủ đã điều chỉnh thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử:

Doanh Nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa dịch vụ trước ngày 01/07/2022.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nên triển khai sớm hóa đơn điện tử trước thời hạn để mang lại những lợi ích và lợi thế cạnh tranh:

 • Khai thác tối đa lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Triển khai trước thời hạn để tránh bị ùn tắc khi đồng loạt doanh nghiệp triển khai cùng lúc.
 • Các nhà cung cấp sẽ có thời gian và nguồn lực để hỗ trợ kỹ càng hơn cho các doanh nghiệp.
 • Có thời gian chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở kỹ thuật hạ tầng, tích hợp hệ thống có liên quan trong quy trình nội bộ.
 • Đội ngũ nhân viên có thời gian làm quen, thích nghi và khắc phục lỗi khi sử dụng phần mềm.
 • Giảm thiểu rủi ro gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. So sánh về số hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Theo quy định hiện hành, số hóa đơn điện tử gồm 7 chữ số từ (0000001 – 9999999). Doanh nghiệp phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Trong đó, thể hiện số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…) và chỉ được phát hành hóa đơn trong dãy số đã thông báo phát hành theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC:

Số hóa đơn gồm tối đa 8 chữ số từ 1 – 99999999. Doanh nghiệp không cần lập thông báo phát hành hóa đơn, mà đánh số bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 (hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn) theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn và kết thúc vào ngày 31/12 tối đa đến số 99 999 999. Sang năm tiếp theo, lại đánh quay vòng từ số 1.

Lưu ý: Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc trên thì phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

 • Số hóa đơn gồm tối đa 8 chữ số từ 1 – 99999999
 • Bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999
 • Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số

4. Thời điểm ký số hóa và lập hóa đơn điện tử

4.1 Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TTBTC:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Đơn cử như quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong một số trường hợp sau đây:

 • Đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ xác định theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 7 Nghị định 119
 • Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô,…thời điểm lập hóa đơn bán dầu thô sẽ căn cứ quy định khoản 1, 3 Điều 7 Nghị định 119 không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

4.2 Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Thời điểm ký số trên hóa đơn là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

5. Quy định về lập hóa đơn điện tử – Bảng kê

Theo quy định hiện hành và Quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TTBTC thì Doanh nghiệp không sử dụng bảng kê hóa đơn điện tử.

Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng. Trường hợp công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiếp theo trang trước – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

quy-dinh-moi-ve-lap-hoa-don-dien-tu-2

Tuy nhiên, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2022 lại quy định: Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp dùng phần mềm hóa đơn điện tử miến phí 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử

6. Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Ngày 17/09/2021 bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC định hướng triên khai quy định sử dụng hóa đơn điện tử. Thực hiện các điều của Luật quản lý thuế, nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ.

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định các nội dung gồm:

 • Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
 • Mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử;
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử;
 • Ký hiệu hóa đơn điện tử;
 • Chuyển đổi số áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
 • Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;
 • …v.v

Xem chi tiết tại: Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

7. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

bao cao tinh hinh su dung hoa don dien tu

Theo quy định hiện hành, Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

quy dinh ve su dung hoa don dien tu

8. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice đáp ứng đầy đủ các quy định hóa đơn điện tửquy dinh ve viec su dung hoa don dien tu

Hiện nay trên thị trường ngày càng có nhiều nhà cung cấp hóa đơn điện tử tuy nhiên MISA meInvoice vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp bởi những lý do sau đây:

 • Thứ nhất, MISA là công ty có nền tảng tài chính – kế toán với 25 năm kinh nghiệm triển khai cho hàng ngàn doanh nghiệp. Do đó người dùng có thể nhận được sự hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật trên phần mềm và các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hóa đơn điện tử.
 • Thứ hai, MISA có hệ sinh thái tài chính – kế toán khép kín. Người dùng có thể tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu – quản lý thông tin tập trung.
 • Thứ ba, đối với khách hàng đã sử dụng phần mềm kế toán MISA có thể hạn chế rủi ro khi tích hợp hai phần mềm khác nhà cung cấp.
 • Tích hợp với phần mềm chữ ký số điện tử MISA Esign giúp doanh nghiệp ký hóa đơn điện tử online tiện lợi nhất.

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
5/5 - (1 bình chọn)