Home Kiến thức Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể...

[Cập nhật] Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất

5092
giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể, người đại diện của hộ kinh doanh cần thực hiện nộp giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể và một số giấy tờ liên quan khác. Nội dung bài viết của MISA MeInvoice sẽ giúp chủ hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ để đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Lưu ý: Trước khi tìm hiểu về mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể, bạn có thể đọc trước những thông tin về hộ kinh doanh cá thể trong bài viết xem thêm.

Tìm hiểu thêm:

giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

1. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh mới nhất được tạo ra dựa trên các quy định về hộ kinh doanh theo luật pháp Việt Nam. Người đăng ký hộ kinh doanh có thể soạn mẫu đề nghị đăng ký theo nội dung như dưới đây. Click vào đây để tải mẫu dưới dạng file Docs chỉnh sửa được trên máy tính của bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ……tháng …… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tôi là (họ tên chủ hộ kinh doanh ghi bằng chữ in hoa): …………………. Giới tính: …….

Sinh ngày: …. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………..

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại giấy tờ khác (ghi rõ):………….

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: ……………………………

Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: ……. /…… /……. Nơi cấp: ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………

Email: ………………………………………………. Website: …………………

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….
  2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

  1. Ngành, nghề kinh doanh : ……………………… 
  2. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ………………………………. 

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

  1. Số lượng lao động: ……………………………………. 

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

– …………………………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

2. Những lưu ý khi nộp mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể

– Hộ kinh doanh cá thể có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật pháp Việt Nam không cấm;

– Các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

 

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

 

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

 

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

 

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

 

d) Kinh doanh mại dâm;

 

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

 

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

 

g) Kinh doanh pháo nổ;

 

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nguồn: Điều 6 luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Tìm hiểu thêm:

3. Các loại giấy tờ gửi kèm khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

các loại giấy tờ cần thiết khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Khi cá nhân hoặc nhóm cá nhân đăng ký hộ kinh doanh thì ngoài mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể ra thì cần phải đính kèm các loại giấy tờ liên quan khác dưới đây.

– Một là giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể hợp lệ theo quy định mới nhất.

– Hai là danh sách những cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

– Ba là bản sao hợp lệ các giấy tờ cá nhân bao gồm Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đề nghị thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và quản lý.

4. Những câu hỏi liên quan khi đăng ký hộ kinh doanh

4.1. Hộ kinh doanh cá thể cần phải nộp những loại thuế nào?

Sau khi hộ kinh doanh cá thể được thành lập thành công thì sẽ phải nộp 3 loại thuế được quy định rõ như sau:

4.2. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh là gì?

Quyền và nghĩa vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Điều 67 Nghị định số 78/2015 NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định như sau:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

  1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.
  2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
  3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

4.3. Cách đặt tên hộ kinh doanh cá thể

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, việc đăng ký tên của hộ là điều chắc chắn phải làm. Vậy có những lưu ý gì khi đặt tên hộ kinh doanh? Bạn có thể xem trong bài viết xem thêm.

Tìm hiểu thêm:

5. Lời kết

Trên đây là mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất mà MeInvoice chia sẻ cho bạn đọc. Mẫu giấy đề nghị đăng ký này là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu khi đăng ký hộ kinh doanh, vậy nên đừng quên đem theo cùng với những loại giấy tờ cần thiết khác. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ thêm tới những bạn đọc khác nữa nhé.

Ngoài ra, phần mềm hóa đơn điện tử MISA MeInvoice ra đời đã đáp ứng đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính với nhiều tính năng ưu việt. MISA MeInvoice hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 một cách dễ dàng nhất.

Để tìm hiểu kỹ hơn, bạn có thể đăng ký nhận thông tin tư vấn bằng cách click vào nút dưới đây và để lại thông tin liên lạc cho chúng tôi, bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất (Tối đa 30 phút sau khi nhận được thông tin yêu cầu của bạn).