Home Kiến thức Ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu liệu...

[Tổng Cục Thuế] Ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

118
2-tong-cuc-thue-ban-hanh-quy-dinh-ve-thanh-phan-chua-du-lieu-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-va-phuong-thuc-truyen-nhan-voi-co-quan-thue

Tổng Cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. 

2-tong-cuc-thue-ban-hanh-quy-dinh-ve-thanh-phan-chua-du-lieu-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-va-phuong-thuc-truyen-nhan-voi-co-quan-thue

Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế v/v ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế.

tong-cuc-thue-ban-hanh-quy-dinh-ve-thanh-phan-chua-du-lieu-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-va-phuong-thuc-truyen-nhan-voi-co-quan-thue-1

tong-cuc-thue-ban-hanh-quy-dinh-ve-thanh-phan-chua-du-lieu-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-va-phuong-thuc-truyen-nhan-voi-co-quan-thue-2

Nguồn tham khảo: Tổng cục Thuế