Home Tags Chỉ tiêu ngày ký trên hóa đơn điện tử
chữ ký số trên hóa đơn điện tử

Lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ...

Chỉ tiêu ngày, giờ ký là một trong những nội dung có trên hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng,...

Quan điểm của Tổng Cục Thuế về thời điểm lập hóa...

Trong quá trình mua bán hàng hóa dịch vụ, một số đơn vị nhận được các hóa đơn điện tử mua vào không có...
Giữ số hóa đơn điện tử

Tổng hợp quan điểm của các cơ quan thuế về ngày...

Ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử có nhất định phải có không? Trường hợp thiếu một trong hai tiêu thức...

Không có chỉ tiêu ngày ký trên hóa đơn điện tử...

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp gặp phải trường hợp hóa đơn điện tử nhận được không có...
Dùng thử