Home Tags Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 31/12/2021

Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ trước ngày 31/12/2021. 

1. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

  1. Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
  2. Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
  3. Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
  4. Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  5. Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
  6. Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-BTC, 1831/QĐ-BTC , 1832/QĐ-BTC, 1833/QĐ-BTC, 1838/QĐ-BTC , 1839/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPH Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ;
  7. Theo đề nghị của Tổ trưởng tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử theo quyết định số 1309/QĐ-TCT ngày 14/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 6 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định s1417/QĐ-TCT ngày 27/9/202của Tổng cục Thuế)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

TỔNG CỤC THUẾ

1

Triển khai Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, HCM, Hi Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai của Tng cục trưởng Tổng cục Thuế

Tháng 9/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

2

Ban hành Quy trình Quản lý hóa đơn điện tử Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Tháng 9/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

3

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Tháng 9/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng Các tin, phóng sự, bài viết

Từ tháng 09/2021

Tổ thường trực triển khai

Báo, đài ở trung ương và địa phương; Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế, 6 Cục Thuế

 

5

Tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho các Cơ quan thuế. Hội nghị tập huấn

Từ tháng 09/2021

Tổ thường trực triển khai

V/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

6

Thông báo cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

– Hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

– Gửi đề nghị đăng tải thông tin của tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nếu có nhu cầu.

– Gửi đề nghị ký hợp đồng hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế nếu có nhu cầu.

Thông tin của Tổ chức cung cấp dịch vụ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021

Tổ thường trực triển khai

V/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

7

Xây dựng ứng dụng CNTT đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Quy trình quản lý hóa đơn điện tử; Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế.

Từ tháng 10/2021 Đến tháng 11/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

8

Tập huấn Quy trình quản lý hóa đơn điện tử và tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế và cán bộ thuế từ trung ương đến địa phương Hội nghị tập huấn

Từ tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tng cục Thuế

 

9

Chỉ đạo công tác tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện, tiếp nhận hóa đơn có mã cơ quan thuế và hóa đơn không có mã của cơ quan thuế Công văn triển khai

Từ tháng 11/2021 Đến tháng 03/2022

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

10

Theo dõi, đôn đốc các Ban chỉ đạo, Tổ thường trực tại các tỉnh, thành phố thực hiện Báo cáo hàng tuần

Hàng tuần (từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022)

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

11

Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế:

– Kiểm soát thông tin HĐĐT, quản lý rủi ro HĐĐT

– Tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế.

Các báo cáo kiểm soát, khai thác,

Từ tháng 4/2022

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

12

Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố và đề xuất triển khai giai đoạn 2 Báo cáo tổng kết triển khai trin khai hóa đơn điện tử tại 06 Cục Thuế và đề xuất triển khai giai đoạn 2

Tháng 4/2022

Tổ thường trực triển khai

Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế

 

II

CỤC THUẾ 06 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (HÀ NỘI, TP.HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ, BÌNH ĐỊNH)

1

Tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quyết định của UBND

Trước ngày 2/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

2

Thành lập Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương Quyết định của UBND

Trước ngày 5/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

3

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân ở địa phương về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Văn bản phê duyệt kế hoạch chi tiết của UBND tỉnh, thành phố

Trước ngày 15/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư s 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng Các tin, phóng sự, bài viết

Từ tháng 09/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Các phòng/Chi cục Thuế

 

5

Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định Báo cáo kết quả rà soát

Tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

6

Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử để chun bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử theo thông báo của Cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế

Tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế /Chi cục Thuế

 

7

Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng Thông báo của cơ quan thuế

Tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Cục Thuế /Chi cục Thuế

 

8

Tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho cán bộ thuế, người nộp thuế. Hội nghị tập huấn/lớp đào tạo

Từ tháng 10/2021

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

9

Công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế. Thông báo trên Website

Trước 15/10/2021

Cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương

 

10

Tham gia xây dựng (phân tích, kiểm thử) phần mềm ứng dụng CNTT đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Quy trình quản lý hóa đơn điện tử, Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế theo thông báo huy động của Tổng cục Thuế

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

Tháng 10/2021 và tháng 11/2021

Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

Tổng cục Thuế sẽ thông báo huy động theo từng giai đoạn xây dựng phần mềm

11

Tham gia tập huấn Quy trình quản lý hóa đơn điện tử và tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế và tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế liên quan tại Cục Thuế, Chi cục Thuế

Hội nghị tập huấn

Từ tháng 11/2021 Đến tháng 2/2022

Cục Thuế/ Chi cục Thuế

 

Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn chung cho 6 Cục Thuế. Sau khi tham gia, Cục Thuế tổ chức tập huấn cho các Phòng/Chi cục Thuế.

12

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, thành phố theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế

– Tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

– Tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã.

– Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Công văn triển khai

Từ tháng 11/2021 đến tháng 03/2022

Cục Thuế/Chi cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

13

Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế:

– Kiểm soát thông tin HĐĐT, quản lý rủi ro HĐĐT

– Tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế.

Các Báo cáo kiểm soát, khai thác

Từ tháng 4/2022

Cục Thuế/Chi cục Thuế

Các Sở, Ngành địa phương

 

14

Tổ chức hỗ trợ các vướng mắc cho NNT, cán bộ thuế trong quá trình trin khai hóa đơn điện tử của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng Báo cáo hỗ trợ

Từ tháng 11/2021 và trong suốt thời gian triển khai

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

15

Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các Chi cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo địa phương phê duyệt Báo cáo hàng tuần

Hàng tun (Từ tháng 10/2021 Tháng 03/2022)

Tổ thường trực triển khai địa phương

Chi cục Thuế

 

16

Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo địa phương, Tổng cục Thuế Báo cáo đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn

Trước 15/4/2022

Tổ thường trực triển khai địa phương

Các Sở, Ngành địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai hóa đơn điện...

Doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cần triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 31/12/2021 theo công văn của Tổng cục Thuế. >>...

[Tin mới] Doanh nghiệp tại Hà Nội bắt buộc chuyển đổi...

100% doanh nghiệp tại Hà Nội phải chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trước ngày 31/12/2021 theo dự kiến của...

100% Doanh nghiệp Quảng Ninh phải áp dụng hóa đơn điện...

Quảng Ninh nằm trong danh sách 6 tỉnh Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 31/12/2021 trước khi...

Hải Phòng thuộc danh sách 6 tỉnh bắt buộc triển khai...

Theo thông tin mới nhất của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính, Hải Phòng thuộc một trong 6 tỉnh thành cần triển khai...

Cục thuế Bình Định quyết tâm “khai tử” hóa đơn giấy...

Theo thông tin mới nhất của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế thúc đẩy thực hiện đề án “khai tử”...

[Công văn Phú Thọ]: Yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn...

Thông báo từ Tổng cục Thuế: Phú Thọ nằm trong danh sách 6 tỉnh thành bắt buộc “khai tử” hóa đơn giấy trước ngày...
tang hoa don dien tu

Chần chừ áp dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đang...

Vì một số lý do khách quan và chủ quan mà một bộ phận doanh nghiệp vẫn đang sống chung với những bất cập...
không cần lập hóa đơn giấy với đơn hàng dưới 200 ngàn đồng

Doanh nghiệp dùng hết hóa đơn giấy trước 01/11/2020 liệu có...

Năm 2020 được coi là năm trọng điểm của lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Thời điểm này cũng là lúc...
thoi gian hoa don dien tu

Cục thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn về thời hạn đăng...

Thời hạn đăng ký hóa đơn điện tử là 2020 hay 2022 là vướng mắc của rất nhiều doanh nghiệp và kế toán hiện...
hoa don dien tu tai ha noi

[Hà Nội] 100% Doanh nghiệp cần áp dụng hóa đơn điện...

Hà Nội hóa đơn điện tử - Trước thời điểm nhiều doanh nghiệp bị nhiễu thông tin về thời hạn bắt buộc áp dụng...
Hóa đơn điện tử thay đổi hoàn toàn cách phát hành, quản lý hóa đơn

Nên chủ động đăng ký hóa đơn điện tử hay chờ...

Năm 2020 là cột mốc quan trọng trong lộ trình bắt buộc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Tuy...

Bài viết nổi bật

Dùng thử