Home Tags Thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/9/2018,  Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử