Home Tags Tài liệu hóa đơn điện tử 2019

Download tài liệu: Vấn đề quan trọng về hóa đơn điện...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020. Tuy nhiên, để tạo điền kiện cho các...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử