Home Tags Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau

Ngày ký hóa đơn điện tử theo quan điểm của Cục...

Ngày ký hóa đơn điện tử là vấn đề được nhiều kế toán và doanh nghiệp quan tâm. Nhận được thắc mắc của doanh...

Hóa đơn điện tử xuất sai thời điểm có được kê...

Trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ, một số trường hợp bên mua nhận được hóa đơn điện tử xuất sai thời...

Quy định về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện...

Câu hỏi: Ngày lập Hóa đơn điện tử khác với ngày ký hóa đơn có được xem là hợp lệ ? vẫn là câu...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử