Home Tags Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử
Phu luc 2 Thong tu 68 2019

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi...

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC thì kể từ ngày 1/11/2020, đơn vị kinh doanh sử dụng hóa điện tử không có mã của cơ quan...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử