Home Tags đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng thông tư 68
Điều kiện nhà cung cấp hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

MISA là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đáp...

Kể từ ngày 14/11/2019, đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Điều...

4 Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện...

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử vừa được Bộ...
Dùng thử