Home Tags Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
Phu luc 2 Thong tu 68 2019

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi...

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC thì kể từ ngày 1/11/2020, đơn vị kinh doanh sử dụng hóa điện tử không có mã của cơ quan...
chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế

Bắt buộc gửi báo cáo dữ liệu hóa đơn điện tử...

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ...
Dùng thử