Home Tags Ngày tháng trên hóa đơn điện tử
Giữ số hóa đơn điện tử

Tổng hợp quan điểm của các cơ quan thuế về ngày...

Ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử có nhất định phải có không? Trường hợp thiếu một trong hai tiêu thức...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử