Home Tags Chỉ tiêu ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử
Giữ số hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có cách số và lùi ngày được...

Bước đầu sử dụng hóa đơn điện tử chắc hằn nhiều kế toán băn khoăn liệu hóa đơn điện tử có được để cách...
Giữ số hóa đơn điện tử

Tổng hợp quan điểm của các cơ quan thuế về ngày...

Ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử có nhất định phải có không? Trường hợp thiếu một trong hai tiêu thức...
Dùng thử