Home Kiến thức Mẫu số 01 và 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị...

Mẫu số 01 và 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

5703

So với Thông tư 32/2011/TT-BTC thì thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được rút gọn nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Theo đó, Doanh nghiệp chỉ cần sử dụng Mẫu số 01 và 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

1. Mẫu Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Theo quy định, nghị định số 119/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực ngày 01/11/2018, khi doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì bước đầu tiên là cần nộp mẫu 01 “Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………..

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Áp dụng hóa đơn điện tử:

□ Có mã của cơ quan thuế

□ Không có mã của cơ quan thuế

– Đăng ký giao dịch qua:

□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều …Nghị định)

□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

– Loại hóa đơn sử dụng:

□ Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn bán hàng

□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

□ Các loại hóa đơn khác

– Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử Số sê-ri chứng thư Thời hạn sử dụng chứng thư số Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Từ ngày Đến ngày  
           
           
           

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

>> TẢI MIỄN PHÍ MẪU 01 NGHỊ ĐỊNH 119 TẠI: MẪU 01

Tuy nhiên, thay vì phải tìm mẫu và lập Mẫu Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử một cách thủ công, kế toán có thể lập và gửi MẪU 01 này ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA. Doanh nghiệp chỉ cần chọn và điền thông tin cần thiết, MISA meInvoice sẽ tự động lập Mẫu 01 để doanh nghiệp ký số và gửi thới Cơ quan thuế.

2. Mẫu Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu 01 của Doanh nghiệp thì Cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————

Số: ……./TB-…..

……., ngày……..tháng……năm…..

 

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế:….)

(Mã số thuế của NNT:….)

Sau khi xem xét tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử ngày…./…./20..

Cơ quan thuế thông báo (chấp nhận/không chấp nhận) đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị.

(Trong trường hợp chấp nhận cho phép người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: Tài khoản đã được gửi đến hộp thư điện tử của người nộp thuế/điện thoại liên hệ, đề nghị người nộp thuế thực hiện khai báo các thông tin liên quan theo nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế tại thư điện tử này).

(Trong trường hợp không chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: Cơ quan thuế không chấp nhận người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử). Lý do: (Lý do không chấp nhận).

(Trong trường hợp ủy thác qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế thông báo người nộp thuế đăng ký giao dịch sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử). (Tên, địa chỉ đăng ký).

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

>> TẢI MIỄN PHÍ MẪU 02 NGHỊ ĐỊNH 119 TẠI: MẪU 02

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử