Home Kiến thức Cách hạch toán tài khoản 151 (Hàng mua đang đi đường)

[TK 151] Cách hạch toán tài khoản 151 (Hàng mua đang đi đường)

8
nguyên tắc kế toán tài khoản 151

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường là gì? Hạch toán Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường như thế nào? Bài viết sau đây của MISA MeInvoice sẽ cung cấp cho bạn các thông tin xoay quanh vấn đề này.

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường là gì?

nguyên tắc kế toán tài khoản 151

a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

b) Hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa nhập kho, bao gồm:

– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán nhưng còn để ở kho người bán, ở bến cảng, bến bãi hoặc đang trên đường vận chuyển;

– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.

c) Kế toán hàng mua đang đi đường được ghi nhận trên tài khoản 151 theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.

d) Hàng ngày, khi nhận được hóa đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hóa đơn vào tập hồ sơ riêng: “Hàng mua đang đi đường”.

Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua hàng ghi sổ trực tiếp vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 “Hàng hóa”, tài khoản 158 “Hàng hóa kho bảo thuế”.

đ) Nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua hàng ghi vào tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường”. Kế toán phải mở chi tiết để theo dõi hàng mua đang đi đường theo từng chủng loại hàng hóa, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Bên Nợ gồm có:

– Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường;

– Kết chuyển trị giá thực tế của hàng vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có gồm có:

– Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách hàng;

– Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

– Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường không có tài khoản cấp 2.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu của tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

tài khoản 151 hàng mua đang đi đường

3.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

3.1.1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hóa đơn mua hàng của các loại hàng mua chưa về nhập kho, để kế toán ghi sổ:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

 • Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán
 • Có các TK 111, 112, 141,…

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

 • Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường (giá bao gồm cả thuế GTGT)
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán;
 • Có các TK 111, 112, 141,…

3.1.2. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, ghi:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
 • Nợ TK 156 – Hàng hóa
 • Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

3.1.3. Trường hợp sang tháng sau hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán;
 • Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
 • Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

3.1.4. Trường hợp hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, ghi:

– Phát hiện thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)
 • Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

– Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112 (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)
 • Nợ TK 334 ­ Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
 • Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1388) (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)
 • Nợ TK 632 ­ Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)
 • Có TK 138 ­ Phải thu khác (1381).

3.2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3.2.1. Đầu kỳ, kế toán căn cứ trị giá thực tế hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước để kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:

 • Nợ TK 611 – Mua hàng
 • Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

3.2.2. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi:

 • Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường
 • Có TK 611 – Mua hàng

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến cách hạch toán tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: