Home Kiến thức Kết cấu tài khoản 133 và cách hạch toán kế toán...

[TK 133] Kết cấu tài khoản 133 và cách hạch toán kế toán (Thuế GTGT được khấu trừ)

19
kế toán tài khoản 133

Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ là gì? Hạch toán loại tài khoản này như thế nào? Bài viết sau đây của MISA MeInvoice sẽ cung cấp đến bạn câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

nguyên tắc kế toán tài khoản 133

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

c) Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

d) Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

2. Kết cấu và nội dung của tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Bên Nợ gồm có:

– Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Bên Có gồm có:

– Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;

– Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;

– Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Số dư bên Nợ:

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.

Có 2 tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ:

– Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế.

– Tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, của quá trình mua sắm bất động sản đầu tư.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

kế toán tài khoản 133

Giao dịch kinh tế Cách ghi
✅Khi mua hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • Nợ TK 152 ,153,156, 211, 217, 611 (giá chưa có Thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
 • Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
✅Khi mua vật tư, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • Nợ các TK 154, 642, 241, 241, 242,. . . (Giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 • Có TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
✅Khi mua hàng hoá giao bán ngay cho khách hàng (Không qua nhập kho) nếu Thuế GTGT được khấu trừ
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 • Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán)
✅Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ – Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (Theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, ghi:
 • Nợ TK 152, 153, 156, 211
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332, 3333, 3338)
 • Có TK 111, 112, 331,. . .

– Nếu thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
✅Trường hợp hàng đã mua và đã trả lại hoặc hàng đã mua được giảm giá do kém, mất phẩm chất: Căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị hàng đã mua và đã trả lại cho người bán hoặc hàng đã mua được giảm giá, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
 • Nợ TK 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại hoặc được giảm giá)
 • Có các TK 152, 153, 156, 211,. . . (Giá mua chưa có thuế GTGT).
✅Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ – Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:
 • Nợ TK các 152, 153, 156, 211, 213 (Giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào)
 • Có TK 111, 112, 331,…

– Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ theo quy định của Pháp luật về thuế GTGT. Đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
✅Vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường , nếu thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này không được khấu trừ: – Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:
 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

– Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số thu bồi thường của các tổ chức, cá nhân, ghi:

 • Nợ các TK 111, 334,. . . (Số thu bồi thường)
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu được tính vào chi phí)
 • Có TK 138 – Phải thu khác (1381)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý ngay).
✅Cuối kỳ, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ
 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
✅Khi được hoàn thuế GTGT đầu vào
 • Nợ các TK 111, 112,…
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến các phương pháp hạch toán tài khoản 133. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: