Home Kiến thức Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế và kê khai thuế GTGT...

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế và kê khai thuế GTGT (P2)

877

Tiếp nối chủ đề Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế và kê khai thuế GTGT – Phần 1, MISA meInvoice xin được tiếp tục chia sẻ phần 2 với nội dung liên quan đến các quy định về khai thuế, tính thuế giá trị gia tăng sau đây: Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, khai bổ sung hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế GTGT.

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bao gồm:

 • Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có trụ sở chính của NNT
 • Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi NNT có đơn vị phụ thuộc, nhưng khác với tỉnh với nơi đóng trụ sở chính và đơn vị phụ thuộc trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế trên địa bàn
 • Cục Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế

Khi được cấp mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, mã số thuế hoặc khi thay đổi thông tin đăng ký, được phân công lại cơ quan thuế quản lý, NNT có thể xác định được cơ quan thuế quản lý trực tiếp ghi trên một trong số các văn bản:

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế 
 • Thông báo mã số thuế 
 • Thông báo cơ quan thuế quản lý 
 • Thông báo phân công cơ quan thuế quản lý.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của cơ chế này.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì địa điểm nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

 • Lưu ý về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với một số trường hợp như sau:
Trường hợp Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
NNT có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: Cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác với tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính:
Khai thuế GTGT của dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế Tại nơi có dự án đầu tư
Khai thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) Tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Nhà máy sản xuất điện Tại nơi có nhà máy sản xuất điện
Người nộp thuế:

– Có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác với tỉnh thành nơi đặt trụ sở chính

– và hạch toán tập trung tại trụ sở chính

– Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính

– Đồng thời, nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp(*)

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn Tại nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh
NNT có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ một số trường hợp sau đây(**)

Trong đó:

(*) Các trường hợp sau đây NNT không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:

 • Hoạt động kinh doanh vận tải mà các tuyến đường vận tải đi qua địa bàn các tỉnh khác với nơi NNT đóng trụ sở chính;
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm;
 • Hoạt động kinh doanh xây dựng (bao gồm cả xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí) tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi có trụ sở chính nhưng không thành lập đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh đó mà giá trị công trình xây dựng bao gồm cả thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng;
 • Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của người nộp thuế là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(**) Các trường hợp sau đây NNT nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp: 

Trường hợp Nơi hộp hồ sơ khai thuế
– NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế (trình bày tại mục B.3.) 

– NNT thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT nhưng có phát sinh nghĩa vụ GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tại cơ quan thuế trên địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ thuế khác với địa bàn cấp tỉnh nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kê khai tờ khai hải quan mới thuộc các trường hợp phải nộp thuế ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan mới Tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định và kinh doanh không thường xuyên Tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú

Trong trường hợp cơ quan thuế cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu cho nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp tỉnh với nơi NNT có trụ sở chính thì NNT thực hiện tính thuế, phân bổ thuế phải nộp cho địa bàn cấp huyện nơi phát sinh nguồn thu.

 

2. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ mà NNT không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn thì được cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế với thời gian gia hạn như sau:

Trường hợp Thời gian gia hạn
(kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế)
Nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế Không quá 30 ngày
Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế Không quá 60 ngày

Trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, NNT phải gửi văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn. 

Việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn.

3. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

Khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì NNT được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của NNT thì NNT được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau:

 • NNT được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế
 • NNT phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn (thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế).

Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về Hải quan.

4. Thời hạn nộp thuế VAT (GTGT)

Điều 55. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế trong các trường hợp chi tiết như dưới đây:

Trường hợp Thời hạn nộp thuế
Người nộp thuế tính thuế Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót
Cơ quan thuế tính thuế Là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế Thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Phát sinh số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa:
Khai bổ sung Áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu
– Hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp
– Hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan
– Hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan
Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thời hạn nộp thuế trình bày trong bảng trên được áp dụng không chỉ đối với thuế giá trị gia tăng mà còn được áp dụng với các loại thuế khác, trừ trường hợp tạm nộp thuế TNDN theo quý. 

MISA meInvoice hy vọng các nội dung được tổng hợp liên quan tới khai thuế, tính thuế GTGT trong bài viết giúp các bạn kế toán có cái nhìn tổng quan hệ thống hơn về việc khai và tính thuế GTGT từ đó thực hiện tốt các công việc của mình. Chúc các bạn thành công! 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp quan tâm phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây: