Home Kiến thức Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu báo cáo kiểm toán...

[Mới] Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu báo cáo kiểm toán mới nhất

570
báo cáo kiểm toán là gì

Báo cáo kiểm toán được lập sau khi kết thúc một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Vậy báo cáo kiểm toán là báo cáo gì? Có nội dung như thế nào? Các thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây của MISA MeInvoice.

1. Báo cáo kiểm toán là gì? Nội dung của báo cáo kiểm toán?

báo cáo kiểm toán là gì

1.1. Báo cáo kiểm toán là gì?

Báo cáo kiểm toán có thể được hiểu là bảng tổng hợp kết luận cuối cùng của kiểm toán viên mà trên đó nhân sự kiểm toán đánh giá xem báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý hay chưa? Đã tuân thủ đúng theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành chưa? Để từ đó có thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.

1.2. Nội dung của báo cáo kiểm toán

Về hình thức, báo cáo kiểm toán phải được lập thành văn bản.

Về nội dung, báo cáo kiểm toán phải đảm bảo các mục như sau:

Số hiệu và tiêu đề – Phải ghi rõ số hiệu phát hành của báo cáo kiểm toán với tiêu đề là “Báo cáo kiểm toán độc lập”.
Người nhận báo cáo – Phải ghi rõ ràng người chịu trách nhiệm nhận báo cáo.
Mở đầu báo cáo – Nêu rõ ràng tên của đơn vị có báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
– Nêu rõ ràng báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
– Nêu rõ ràng tiêu đề của từng báo cáo cấu thành nên bộ báo cáo tài chính;
– Tham chiếu phần tóm tắt của các chính sách kế toán quan trọng và các thuyết minh khác;
– Nêu rõ ràng ngày kết thúc kỳ kế toán hoặc kỳ kế toán của từng báo cáo cấu thành bộ báo cáo tài chính;
– Nêu rõ ràng ngày lập và số trang của báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán – Là chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của kiểm toán viên – Đưa ra ý kiến ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán
Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính Những loại ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính gồm có:
– Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần: khi kiểm toán viên đưa ra kết luận rằng báo cáo tài chính được lập trên các khía cạnh trọng yếu và phù hợp với khuôn khổ lập, trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, ý kiến kiểm toán phải sử dụng mẫu câu như sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu,… phù hợp với [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng]”.
– Ý kiến kiểm toán dạng không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần:
  • Dựa trên bằng chứng kiểm toán được thu thập, kiểm toán viên đưa ra kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, vẫn còn sai sót trọng yếu;
  • Hoặc, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, không còn sai sót trọng yếu.
Chữ ký của kiểm toán viên – Báo cáo kiểm toán phải có đủ 2 chữ ký của cả 2 kiểm toán viên hành nghề, dưới mỗi chữ ký kiểm toán viên phải ghi rõ họ và tên, số đăng ký hành nghề kiểm toán.
Ngày lập báo cáo kiểm toán – Ngày lập báo cáo kiểm toán không được trước ngày mà kiểm toán viên thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.
Tên và địa chỉ của công ty kiểm toán – Báo cáo kiểm toán phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán.

2. Mẫu báo cáo kiểm toán mới nhất

mẫu báo cáo kiểm toán

Dưới đây là mẫu báo cáo kiểm toán mới nhất hiện nay, các bạn có thể tham khảo hoặc nhấn vào đây để TẢI VỀ.

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty ABC, được lập ngày…, từ trang…đến trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty ABC tại ngày 31/12/201x, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Công ty kiểm toán XYZ
Tổng Giám đốc (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Số

Giấy CN ĐKHN kiểm toán:…

Kiểm toán viên

(Họ và tên, chữ ký)

Kiểm toán viên (Họ và tên, chữ ký)

Số

Giấy CN ĐKHN kiểm toán:…

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến mẫu báo cáo kiểm toán. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: